Vår försäljningspolicy

Här kan du läsa om vår policy för samarbeten och försäljning av tjänster/produkter som sker genom vår tekniska plattform.

Carismar har för avsikt att bygga tekniska lösningar och anta affärsuppdrag på ett objektivt, ärligt, ansvarsfullt och opartiskt sätt och i nära samverkan med våra uppdragsgivare och samarbetspartners.

Vi bidrar till att uppnå nationella och globala hållbarhetsmål, och vi adresserar frågor som gör nytta för miljö, näringslivet och samhället i övrigt.

Vi använder vår egen tid och resurser våra förbrukade resurser effektivt för att minimera vår negativa påverkan på miljön.

Vi utför våra uppdrag efter inhämtande av erforderliga godkännanden med respekt för människors rättigheter men även för djurs välmående.

Vi verkar för att effekterna av våra resultat ska gagna människa, miljö och samhälle. Vi redovisar data, resultat, metoder, idéer, tekniker och verktyg som tas fram i verksamheten enligt god sed.

Legalitet

Vi är väl införstådda med och respekterar svensk lag och dess intentioner, samt den lag som gäller i länder där våra kunder verkar när detta är utanför Sveriges gränser. Vi förväntar oss att samarbetspartners eller kunder till oss följer lokala lagar.

Vid försäljningen av lagliga produkter/tjänster sker på ett oskäligt sett som bryter mot våra värderingar och det sammhällsansvar för vi förespråkar. Så förbehåller vi oss rätten att stänga eller förhindra försäljning av dessa genom vår tekniska plattform.

Mänskliga rättigheter

Vi stödjer och respekterar åtgärder för att värna mänskliga rättigheter samt försäkrar oss om att i samarbeten med kunder, leverantörer och andra partners att dessa inte aktivt eller av underlåtenhet bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Medarbetares och samarbetspartners integritet

Vi värnar om vår egen, våra samarbetspartners och våra kunders integritet. Vi strävar efter saklighet i vårt framställningssätt och undviker felaktiga, missvisande eller överdrivna påståenden.

Vi visar respekt och omtanke mot varandra, kunder och samarbetspartners genom att behandla, tilltala och omtala alla, både som individer och som grupp, på ett rättvist och korrekt sätt oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Befogenheter

Om Carismar anser att någon kund eller partner inte verkar i enlighet med uppsatt policy eller på något sätt äventyrar förtroendekapitalet för Carismar som varumärke så förbehåller vi oss rätten att begränsa eller helt stänga av tjänsten som partner eller kund tillhandahåller genom vår e-handelsplattform.